משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה
הוראת שעה* שפרסם משרד האוצר ביום 24/03/2014(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014),מאפשרת לחוסכים בקופת גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה כוללת בקופה בסך של עד 7,000 ₪.
*הוראת שעה – חיקוק שתוקפו מוגבל בזמן מראש.
משיכת הכספים בהתאם להוראת שעה זו, תתאפשר החל מיום 24/04/2014 ועד ה- 31/03/2015 בלבד.
אל העמיתים הזכאים למשוך כספים מהקופה ("רשף" או "הילה") בהתאם להוראת השעה, נשלחה הודעה בדואר, יחד עם הדוח השנתי לשנת 2013.
למידע נוסף אודות הזכאות למשיכת כספים אלו ואופן ביצוע המשיכה, קרא עוד כאן.
 
לפרטים בדבר משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה לחץ כאן
 
 
 
 רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ

רשף חברה לניהול קופות גמל למורים על יסודיים בע"מ (להלן - "רשף החברה המנהלת") הינה חברת בת בבעלות מלאה
של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים בישראל (להלן - "ארגון המורים").
החברה הוקמה בשנת 1998 והיא מנהלת בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת חברי ונבחרי ארגון המורים:
"קופת הגמל רשף" ו"קופת הגמל הילה".
להלן תרשים מבנה ההחזקות של רשף החברה המנהלת:
   

                         

הוצאות רשף החברה המנהלת מכוסות כולן באמצעות תשלום דמי ניהול מכספי הקופות שבניהולה, הנגבים לפי הוצאות בפועל. 
 

לצפייה בתקנון החברה

לצפייה באמנת השירות

לצפייה בדוחות הכספיים

למידע ממשק אינטרנטי מרכזי

למידע הליך בדיקת הזכאות של המוטב לכספי הנפטר

חברי דירקטוריון
 

 

 

 

בכל שאלה בנוגע לרשף החברה המנהלת הינכם מוזמנים לפנות לארגון המורים:
מען: רחוב מנחם בגין 23, מגדל לוינשטיין, תל אביב
טלפון: 03-7106777
פקס: 03-5667713 

בכל שאלה או בקשה למידע או לעדכון פרטים בנוגע לקופת הגמל הנכם מוזמנים לפנות למוקד קופות הגמל